Skip to main content

Savcılık teşkilatı; Soruşturma bürosu, Müracaat bürosu, Önödeme-Kabahatlar bürosu, Uzlaştırma Bürosu, Kamu Görevlileri Bürosu, Terör ve Organize Suçlar Bürosu, Çocuk Bürosu, Daima Arama ve Zamanaşımı Bürosu, Basın Bürosu, İnfaz Bürosu, Yakalama Bürosu, Talimat Bürosu, Emanet Bürosu, Esas Bürosu, Bakanlık Muhabere Bürosu, Genel Muhabere Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu olarak yapılandırılmıştır.

Soruşturma Bürosu

Soruşturma bürosu, özel büroların görevleri dışında kalan genel suç soruşturma işlemlerini  yürütmektedir. Soruşturma büroları,  Bireysel başvurular, re’sen öğrenilen konular, savcılığa gelen ihbarlar,  kolluktan gelen soruşturma evrakı, mahkemelerden ve diğer resmi kurumlardan gelen suç duyuruları ile işlem yapmaktadır. Bu büronun iş akışı ve soruşturma usulleri ayrıntılı olarak Savcılık Soruşturması konu başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Müracaat Bürosu

Müracaat bürosu, Suçtan zarar gören kişilerin doğrudan baş savcılıklara gelmeleri halinde bu kişilerin şikayetlerinin soruşturma  defterine kayıt edilmesi, soruşturma evrakının tevzi bürosuna gönderilmesi, bizzat veya mevcutla olarak gelen ilgililerin ifadelerinin alınması, aciliyet getiren usulü işlemlerin yapılması, kolluktan gelen mevcutlu soruşturma evrakı, ikmalen gönderilen soruşturma evrakı kamu kurumları tarafından gönderilen suç duyurusu yazılarını soruşturma defterine kayıt edilmesi ve ilk usulü işlemlerin yapılması iş ve işlemleri ile, işbölümü gereğince müracaat bürosuna verilen diğer işleri yürütmektedir.

Önödeme-Kabahatlar Bürosu

Ön ödeme ve kabahatler bürosu; Ön ödemeye tabi suçlar ile Kabahatler Kanun’a tabi eylemlerle ilgili soruşturmaları yürütmektedir. Bu bürodaki İş akışına göre; Şikayet, kolluktan gelen evrak, resen öğrenilen işler ve diğer resmi kurumlardan gelen bildirim üzerine soruşturma defterine kayıt edilir. Bunun üzerine ön ödeme önerisi veya para cezasına hükmedilerek, ilgili kişiye tebliğe çıkarılır. İlgili kişi tarafından Ön ödeme yapılmadığı takdirde ilgili mahkemeye kamu davası açılır, Ön ödeme yapıldığında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Kabahatler Kanununa tabi eylemlerde ise para cezasının süresinde maliyeye yatırılması gerekmektedir. Para cezasının süresinde ödenmemesi durumunda ise kesinleşen karar tahsil edilmek üzere maliyeye gönderilir.

Uzlaştırma Bürosu

Uzlaştırma Bürosu, Baş savcılık tarafından soruşturulması yapılan ancak TCK’nda uzlaşma hükümlerine tabi olan suçlarda tarafları uzlaştırma konusunda bilgilendirmekte ve şartları oluştuğunda tarafları uzlaştırmaktır. Bu bürodaki iş akışına göre; Suçun uzlaşma kapsamında kaldığının tespiti dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir, Uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi için uzlaştırmacı atanır, uzlaştırmacı  tarafları uzlaşma hüküm ve sonuçları hususunda bilgilendirir ve uzlaşmaya davet eder,  Şikayetçi ve şüpheli uzlaşmayı kabul ettiği takdirde, uzlaşma sebebiyle kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Uzlaşmada edimin yerine getirilmesi ileri bir tarihe bırakılmışsa, Savcı kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verir. Uzlaşma sağlanmadığı takdirde ise ilgili mahkemeye kamu davası açılır. Bu büronun iş akışı ayrıntılı olarak Uzlaştırma Hukuku bölümünde açıklanmıştır.

Kamu Görevlileri Bürosu

Kamu görevlileri bürosunca, soruşturması özel usullere tabi olan vali, kaymakam, üniversite öğretim elemanları, memurlar gibi kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili suçlara ilişkin soruşturmaları yürütmektedir.

Terör ve Organize Suçlar Bürosu

Terör ve Organize Suçlar Bürosunca, terör suçları ve örgütlü olarak işlenen suçlarla ilgili soruşturmalar yürütülmektedir. Bu büronun iş akışı ve soruşturma usulleri Terör ve Organize Suçları konu başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Çocuk Bürosu

Çocuk bürosu tarafından on sekiz yaşından küçük olan şüpheliler hakkında suç soruşturmalarını yapılmaktadır. Bu büronun iş akışı ve soruşturma usulleri Çocuk Suçları konu başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Daima Arama ve Zamanaşımı Bürosu

Bu büroca, faili tespit edilemeyen suçların faillerinin aranması, zaman aşımı süresi dolmuş olan soruşturma evraklarının tespiti, suç failinin belirlenmesi halinde soruşturma işlemleri yapılmaktadır.

Basın Bürosu

Basın bürosu; basın yoluyla işlenen suçların soruşturmalarını yürütmek, basımcı tarafından getirilen her türlü yayını almak ve alındı belgesi vermek ,süreli yayınların çıkarılması için gerekli beyannameleri kontrol ve kabul etmek, incelemek ve müteakip işlemlerini yapmak ile görevlidir. Bu büronun iş akışı ve soruşturma usulleri Basın Suçları konu başlıkları altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İnfaz Bürosu

İnfaz Bürosunda, Ceza mahkemelerinden verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararları (ilamların)ile hukuk mahkemelerinden gönderilen tedbir kararlarının infaz işlemlerini yürütülmektedir. Bu bürosunun iş akışı ve usulleri ayrıntılı olarak İnfaz Hukuku bölümünde açıklanmıştır.

Yakalama Bürosu

Başsavcılık, mahkemeler ve diğer adliyelerden gelen yakalama evrakının infaz edilmesi ile ilgili iş ve işlemler Yakalama Bürosunca yerine getirilir.

Talimat Bürosu

Talimat bürosunca, başka yer başsavcılıklarından gönderilen talimatların (soruşturma işlemlerine ilişkin talepleri)gereğini yerine getirilmektedir.

Emanet Bürosu

Başsavcılık veya ceza mahkemelerinden gönderilen suçta kullanılan veya kendisi suç eşyası olan eşyanın kaydı ve mahkemece karar verilip kesinleşinceye kadar muhafazası ve gerektiğinde bilirkişi incelemesine gönderilmesi işlemleri emanet bürosunca yürütülmektedir.

Esas Bürosu

Esas bürosunca, esas defterine kaydedilmesi gereken işlemler ile ilgili görevler yürütülmektedir.

Bakanlık Muhabere Bürosu

Bakanlık muhabere bürosu, adliyenin Adalet Bakanlığı ile olan yazışmaları, başsavcı tarafından verilen diğer işleri ile bakanlıktan gelen inceleme ve ön (ihzari)soruşturmalara ilişkin yazı işlerini yürütmektedir.

Genel Muhabere Bürosu

Bu büro tarafından, diğer kurum ve kuruluşlardan Başsavcılığına gelen yazıları kaydedilmesi, tasnifi, ilgili yerlere gönderilmesi, mahkemeler diğer adalet daireleri ve başsavcılık bürolarından diğer kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere başsavcılığa gelen yazı ve evrakın tasnifi ve ilgili yerlere gönderilmesi işleri yapılmaktadır.

Bilgi Edinme Bürosu

Bilgi edinme bürosunca, bilgi edinme kanunu ve yönetmeliği uyarınca adli birimlerden istenebilecek bilgilerin verilmesi ile ilgili işlemler yürütülmektedir.

whatsapp