Skip to main content

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın İş Kanunda belirlenmiş olan ihbar sürelerine uyarak bildirim yapılması gerektiğini ihbar tazminatı sayfasında açıklamıştık. İşte bu ihbar sürelerine uyulmadığında, hizmet süresi 6 aydan az olan çalışma dönemi için 2 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı, hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi 4 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı, hizmet süresi bir buçuk yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı, hizmet süresi 3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için ise 8 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. İhbar tazminatı hesaplama işlemi yapılırken kıdem tazminatı hesaplamasına da esas alınan işçinin fesih tarihindeki brüt ücreti ve temel ücrete ek olarak para veya parayla ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatler yani son giydirilmiş brüt ücret esas alınmalıdır. Aksi halde ihbar tazminatı eksik hesaplanmış olacaktır. İhbar tazminatı hesaplama işçinin kıdemine karşılık gelen bildirim süresinin her haftası 7 gün olarak alınması ve toplam gün sayısı ile işçinin son giydirilmiş günlük ücretinin çarpılması suretiyle yapılmalıdır. Bulunan sonuç, brüt ihbar tazminatıdır. Fakat brüt ihbar tazminatından, yıllık kümülatif gelir vergisi matrahı tevkifat oranı üzerinden gelir vergisi ve yine brüt tutar üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bu suretle işçinin net ihbar tazminatı bulunur. Anlatıldığı üzere ihbar tazminatı hesabında dikkat edilmesi gereken bir çok unsur bulunmaktadır. Fakat uygulamada ihbar tazminatı hesaplanırken, bu unsurlar göz önüne alınmamakta ve bir çok hata yapılmaktadır. Bu nedenle iş sözleşmesinin, fesih ve çalışma koşullarının tüm ayrıntıları ile bir avukatla paylaşılması ve bu suretle ihbar tazminatı hesaplama işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

İhbar Tazminatı Hesaplamasında Tavan Sınırlaması Var Mı?

İş Kanununa göre işçiye ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarından fazla olamaz. Bu düzenleme kıdem tazminatının tavan sınırını oluşturmaktadır.  Tavan sınırlaması ise sadece kıdem tazminatında söz konusudur. Diğer işçilik alacakları hakkında tavan sınırı düzenlemesine gidilmemiştir. Bu nedenle ihbar tazminatı hesaplama işleminde tavan uygulaması yapılamaz.  Fakat bilinmesi gerekir ki, İhbar süresi sözleşme ile işçi lehine olarak arttırıldığı takdirde ihbar tazminatının arttırılmış bu süre üzerinden hesaplanması gerekir. Bu durumda ise çok fahiş miktarda ihbar tazminatı ile karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle iş mahkemesi  hakimi bunu hakkaniyete uygun olarak indirebilecektir. Bu hususta hak kaybına uğramamak için ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun cevabı için iş hukuku avukatından hukuki destek almakta fayda vardır.

Gazeteciler Ve Gemi Adamlarının İhbar Süreleri Ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Daha önceki yazılarımızda İş Kanununa tabi işçileri açıklamıştık. İş Kanununa tabi işçilerin ihbar tazminatı bakımından İş Kanunu hükümleri uygulanır.  Gemi adamları Deniz İş Kanununa tabi olup gazeteciler ise Basın İş Kanununa tabidir. Bu nedenle gemi adamları ve gazetecilerin ihbar tazminatları ve ihbar süreleri tabi oldukları kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Gazetecilerin ihbar tazminatı hesaplama işlemi yapılırken, gazetecinin çıplak brüt ücreti esas alınmalıdır.  Gemi adamlarının ihbar tazminatı alacağı ise giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Bu bakımından işçi avukatına başvurulması ve detaylı bilgi verilerek Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ihbar tazminatı hesaplamas işleminin yaptırılması sağlıklı olacaktır.

Borçlar Kanununa Göre Çalışanların İhbar Süreleri Ve İhbar Tazminatları Nasıl Hesaplanır?

Bir sözleşmenin İş Kanununa tabi olması için bazı kriterlere haiz olması gerekmektedir. Aksi halde söz konusu sözleşme İş Kanununa tabi olmayacaktır. Çalışma hayatında bu şekilde Borçlar Kanununa tabi olan sözleşmelere de rastlamak mümkündür. Yine bu sözleşmelerin belirsiz süreli olarak da düzenlenebileceği Borçlar Kanununda yer alan bir düzenlemedir.  Borçlar Kanunundaki bu düzenlemelere göre; belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile çalışanların ihbar süreleri, hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan işçi için iki hafta, bir yıldan beş yıla kadar sürmüş işçi için dört hafta ve beş yıldan fazla sürmüş işçi için altı haftadır. Anılan sürelerin kısaltılması mümkün olmayıp, bu süreler ancak sözleşmeyle artırılabilir. Fakat fesih bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı olması zorunludur. Kanunun bu açık hükmüne rağmen hizmet sözleşmesinde farklı süreler öngörüldüğü takdirde her iki tarafa da en uzun olan fesih bildirim süresi uygulanması gerekir. Hesaplamaya esas alınacak ücret ise çalışanın çıplak brüt ücretidir. Bu hususlar yine iş hukuku avukatının uzmanlık alanı olup hizmet sözleşmeniz Borçlar Kanununa tabi olması durumunda ihbar süreleri, ihbar tazminatı ve diğer alacaklarınız bakımından ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun cevabı için iş avukatına başvurmanız sizi doğru sonuca götürecektir.

whatsapp