Skip to main content

Evlat Edinme İçin Nereye Başvurulur?

Eski Türk Medeni Kanununda evlat edinme süreci; evlat edinmeye izin kararı ve evlat edinme sözleşmesi olarak ikiye ayrılmaktaydı. Artık Yeni Türk Medeni Kanununda evlatlık ilişkisinin kurulabilmesi kesinleşmiş mahkeme kararı ile mümkün olmaktadır. (TMK 315/1)

Türk Medeni Kanununa göre evlat edinme davası evlat edinenin oturma yeri Aile Mahkemesinde; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri Aile Mahkemesinde açılmalıdır. Tespit edilen yetkili yerde Aile Mahkemesinin olmadığı durumlarda ise Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakmakla görevli olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Yasada evlat edinmeye ilişkin bir çok koşul bulunmaktadır. Evlat edinme koşulları en geç mahkeme hüküm anında tamamlanmış olması gerekmektedir. Evlat edinmede mahkemenin kararı şekle ilişkin kurucu unsurdur. Bunun yanında kurucu olmayan usule ilişkin usuller de bulunmaktadır.

Evlat edinme davasını avukatsız olarak takip edilebilmenin önünde yasal bir engel bulunmamakla birlikte, Evlat edinme sürecinin yasaya uygun ve daha hızlı yürütülmesi için avukata danışılması ve bu sürecin avukatla takip edilmesi faydalı olacaktır.

Evlat Edinmenin Amaçları, Yararları ve Sakıncaları Nelerdir?

Anasız babasız çocukların korunması ve ana baba sevgisi sağlanması, çocuksuz kişilerin çocuk sahibi olmalarını ve isimlerinin devam ettirmeyi sağlama, çocuğun esenliğinin sağlanması evlat edinmenin 3 ana prensibidir. Evlat edinmenin yararları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Fakat evlat edinmenin yararları daha ağır bastığı için ülkemiz kanunları bazı şartlar dahilinde evlat edinmeye izin vermektedir.

Evlat edinmenin yararları; çocuksuz veya istediği sayıda çocuk sahibi olmamış kişilerin çocuk özlemini gidermek, çocuksuz ailelerde evlat edinme yoluyla evlilik birliğinin sarsılmasını engellemek, çoğunlukla kimsesiz veya bakıma muhtaç çocukların sıcak bir aile ortamına kavuşmalarını sağlamak ve bu yolla çocuğun psikolojik gelişime katkıda bulunmak, soy bağı bakımından evlat edinme yoluyla daha sağlam bir koruma yaratmak, üvey çocuğun evlat edinilmesinde sosyal manevi ilişkiyi hukukileştirmek, evlat edinme yoluyla aile ortamına kavuşan çocukların topluma yararları insanlar olarak yetişmelerini yaygınlaştırmak ve özellikle suç işleme olasılığını azaltmak, evlilik dışı çocukların neseplerinin evlat edinme yoluyla düzeltilmesini sağlamaktır.

Evlat edinmenin sakıncası ise evlat edinmek isteyen bazı kişilerce evlat edinmenin amacından saptırılması ve özellikle kanun dışı menfaatlerin elde edilmesi istenmesidir. Örneğin; bazı kişiler yasal mirasçılarının saklı paylarını azaltma veya ortadan kaldırma ya da yasal mirasçılardan mal kaçırmak amacı ile, evlatlığı ucuz bir hizmetçi, uşak olarak kullanmak amacı ile, seks bakımından kötüye kullanmak amacı ile veya küçük yaştaki çocukları organ ticaretinde kullanma veya kaçırarak satma amaçları ile evlat edinme yoluna başvurmaktadır. Evlat edinmeye karar verecek hakimin tüm bu olasılıkları göz önüne alması ve evlat edinmek isteyen kişinin evlat edinme talebini çok ciddi şekilde araştırması ve amacını ortaya çıkartması gerekmektedir. Aksi halde bu sakıncalar daha da ciddi boyuta ulaşmaktadır.

Anlaşılacağı üzere evlat edinmede temel amaç küçüğün yararıdır. Bu nedenle evlat edinme diğer koşullarda gerçekleşmiş olmak kaydıyla ancak küçüğün yararı bulunuyorsa kabul edilir. Evlat edinme şartları var olsa da hakim, çoğun yararına aykırı bulduğu takdirde evlat edinmeye karar vermeyebilir. Ancak evlat edinmenin evlat edinilecek küçüğün yararına olması koşulu içinde ebeveyn-çocuk ilişkisinin de kurulması amaçlanmıştır.

Evlat Edinmek İsteyen Kişinin Avukata Başvurması Gerekir mi?

Evlat edinme davası için bir çok şart ve usuli işlem düzenlenmiştir. Usuli işlemlerin hatalı veya hiç yapılmadığı, şartların tamamlanmadığı veya  şartlar tamamlanmış olsa dahi hakimin evlat edinilecek küçüğün yararına aykırı bulunduğu durumlarda hakim evlat edinmeye karar vermemektedir. İstemediğiniz sonuçla karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka bu hususlarda avukata ve avukatla takip etmeniz gerekmektedir.

Evlat Edinmenin Türleri Nelerdir?

Evlat edinme evlat edinen kişiye göre; tek başına evlat edinme, birlikte evlat edinme, üvey evlat edinme olarak üçe ayrılırken, evlat edinilen kişiye göre ise küçüklerin evlat edinilmesi, erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tek Başına Evlat Edinme Münkün Müdür?

Türk hukuk sistemi evli olmayan kişilerin tek başına evlat edinme yoluyla evlat edinmesine olanak sağlamaktadır.(TMK 307) Yapılan araştırmalara göre ülkemizde bekar erkekler tarafından yok sayılacak derece evlat edinme konusunda başvuru varken başvurular daha çok bekar bayanlar tarafından yapılmaktadır. Evli olmayan kişinin evlat edinmesinin temel koşulu evlat edinmek isteyip de evli olmayan kişinin 30 yaşını doldurmuş olmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise evli olmayan bir kişilerin birlikte evlat edinememesidir.

Evlat Edinmek İstiyorum, Eşimin Rızası Şart Mı?

Birlikte evlat edinme, evlat edinen küçük bakımından doğal ana babası ile olan ilişkisine benzer bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Evlat edinen küçük bakımından bu ortamın sağlanması için Kanun kural olarak eşlerin birlikte evlat edinebileceklerini düzenlemiştir(TMK 306).  Birlikte evlat edinme eşlerin evlilik birliğinin ve yaralarının korunmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle hakim eşlerin birlikte evlat edinme taleplerini daha sık kabul etmektedir. Birlikte evlat edinmenin istinası olarak;  Eşlerden  birinin evlat edinmesinin olanaksız veya anlamsız olması durumunda, eşlerden sadece birine evlat edinme olanağı tanınmıştır. (TMK 307/2) Yine diğer bir istisna olarak, Eşlerden biri halen evli olduğu eşin çocuğunu üvey evlat edinebilmektedir. (TMK 307/3) Anlaşılacağı üzere kural olarak eşler ancak birlikte evlat edinebilirken TMK 307/2 ve 307/3’ün gerçekleşmesi durumunda diğer eşin rızasını aramamaktadır.

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat edinme koşulları bazı genel koşulların yanı sıra,  evlat edinilecek çocuğun 18 yaşından küçük olması, evlat edinilecek kişinin ergin veya kısıtlı olması, evlat edinilecek küçüğün yasal aracı kurumlardan(Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) alınması, evlat edinilecek küçüğün şahıstan alınması gibi durumlarında, koşullarda ve usuli işlemlerde bazı değişiklikler göstermektedir.

Evlat edinmede temel amaç küçüğün yararı olup evlat edinme diğer koşullarda gerçekleşmiş olmak kaydıyla ancak Küçüğün yararı bulunuyorsa kabul edilir (TMK 305/2). Evlat edinme şartları var olsa da hakim, çocuğun yararına aykırı bulduğu takdirde evlat edinmeye karar vermeyebilir. Ancak evlat edinmenin evlat edinilecek küçüğün yararına olması koşulu içinde ebeveyn-çocuk ilişkisinin de kurulması amaçlanmıştır. Eski Türk Medeni Kanununda evlat edinenin alt soyunun varlığı, küçüklerin evlat edinilmesinde engel oluştururken Yeni Türk Medeni Kanununda böyle bir engel bulunmamaktadır. Yani çocuğu, torununun torunu olması küçüklerin evlat edinilmesine artık engel değildir.

Hukuk sistemimiz evlat edinmenin amacına ve ruhuna aykırı evlat edinmeleri önlemek amacıyla; bazı temel koşulları düzenlemiş ve evlat edinmede bu koşulların varlığını aramaktadır.(TMK 305) Buna göre öncelikle evlat edinilecek küçük, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalı, evlat edinme işlemi, küçüğün yararına olmalı, evlat edinme işlemi, diğer çocukların yararlarını zedelememelidir.

Eşlerin 18 Yaşından Küçüğü Evlat Edinmesi Şartları Nelerdir?

18 yaşını doldurmamış olan küçüklerin evlat edinilmesi TMK 306 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. TMK 305’de düzenlenen temel şartların yanında bu madde hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna göre: Evlilikleri en az 5 yıl sürmüş veya 30 yaşını doldurmuş olan eşler, kendilerinden ez az 18 yaş küçük olan ve taraflarınca bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş küçüğü, ana ve babasının rızasıyla, eğer ki küçük, kurumda (Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) yaşıyorsa o kurum tarafından atanacak vasinin onayı ile ve ayrıca küçüğün yararı esaslı olarak birlikte evlat edinebilirler. Evlat edinme kesinlikle diğer çocukların yararlarını da zedelememelidir. Unutulmamalıdır ki, yasa koyucu anne babasının velayeti altında olan evlat edinilecek küçük ayırt etme gücüne sahipse, ana babanın rızasının yanında  küçüğün kendi rızasını da şart koşmuştur. Fakat küçük vesayet altındaysa ayırtetme gücü olsa dahi rızası aranmamaktadır.

Anlaşılacağı üzere eşlerin evliliğinin en az 5 yıl sürmüş olması veya eşlerin 30 yaşını doldurmuş olması, evlat edinilecek küçüğün evlat edinmek isteyen eşlerden en az 18 yaş küçük olması ve evlat edinmek isteyen eşler tarafından en az 1 yıl eğitilmiş ve bakılmış olması, bu 1 yıllık sürenin olumlu sonuçlanmış olması, küçük anne babasının velayeti altındaysa ana ve babasının rızası, evlat edinmek istenen küçük kurumda (Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) yaşıyorsa o kurum tarafından atanacak vasinin onayı, yasal temsilcisinin yanında ayırt etme gücüne sahip evlat edinilecek küçüğün kendi rızası ve küçüğün yararı şartları bulunmaktadır.

Evlat Edinmek İçin Ana Babadan Rıza Nasıl Alınır?

Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirdiğinden öncelikle ana babasından rıza alınması gerekmektedir. Rızanın, mahkeme önünde alınması gerekmekte olup, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde tutağa bağlanmak suretiyle sözlü veya yazılı olarak alınır.

Ana babanın vermiş olduğu rıza, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerli olmaktadır. Türk Medeni Kanunu

Fakat ana baba bu rızayı küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verememektedir.

Evlat edinilmek istenen küçüğün ana babasından birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, ana babadan biri ya da her ikisi küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu durumda küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesince  bu rızanın aranıp aranmamasına karar verilir. Diğer hallerde, bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir. Türk Medeni Kanunu

Evli Olmayan Kişinin 18 Yaşından Küçüğü Evlat Edinmesinin Şartları Nelerdir?

Yasa koyucu Evli olmayan kişinin evlat edinmesine de olanak tanımış ve bunu da bazı şartlara bağlamıştır. Buna göre: öncelikle evlat edinmek isteyip de evli olmayan kişinin 30 yaşını doldurmuş olması şarttır. Bu bağlamda temel şartlarla beraber TMK’nın 18 yaşını doldurmamış olan küçüklerin evlat edinilmesi hususundaki maddelerini de göz önüne aldığımızda evlat edinilecek küçükten en az 18 yaş büyük olması kaydıyla 30 yaşını doldurmuş olan bir kişi, bir yıl süreyle baktığı ve eğittiği küçüğü, ana ve babasının rızasıyla, eğer ki küçük, kurumda (Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) yaşıyorsa o kurum tarafından atanacak vasinin onayı ile küçüğün yararı esaslı olarak evlat edinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken başkaca iki husus var ki o da; evlat edinilecek küçük ayırt etme gücüne sahipse, ana babasının rızasının yanında küçüğün kendi rızasının da olması şartı ve evli olmayan iki kişinin küçüğü beraber evlat edinememesidir.

Her ne kadar ana babasının velayetinin altında olan  ayırt etme gücüne sahip küçüğün rıza alınması zorunlu ise de küçük eğer Vesayet altında ise, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir. Türk Medeni Kanunu

Tekrarlamak gerekirse; evlat edinilecek küçüğün evlat edinenden 18 yaş küçük olması , evlat edinmek isteyen kişinin 30 yaşını doldurmuş olması, evlat edinilecek küçüğün evlat edinmek isteyen kişi tarafından  en az 1 yıl eğitilmiş ve bakılmış olması, bu 1 yıllık sürenin olumlu sonuçlanmış olması, küçük anne babasının velayeti altındaysa  ana ve babasının rızası,  evlat edinmek istenen küçük kurumda (Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) yaşıyorsa o kurum tarafından atanacak vasinin onayı ana babasının velayeti altında olan evlat edinilecek küçük ayırt etme gücüne sahipse, yasal temsilcisinin yanında  küçüğün kendi rızası ve küçüğün yararı şartları evli olmayan kişinin evlat edinmesi için zorunludur.

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi Mümkün Mü?

Erginlik kavramı, Genel hükümlere göre 18 yaşını dolduran kişiyi ifade etmektedir. Evlat edinme açısından ise erginlik kavramı, 18 yaşını dolduran yada  evlenme yoluyla veya yargısal erginliğine karar verilerek ergin olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Kısıtlı kişi ise kanunda sayılan sebeplerle fiil ehliyeti mahkeme kararı ile kısıtlanmış kişidir. Kanun Ergin evlatlık için herhangi bir üst yaş sınırı belirlememiştir.

Hukuk sistemimiz ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesine de izin vermektedir. Fakat Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesini  bazı kanun ve ahlak dışı durumlara yol açabileceği için bu gibi durumları engellemek ve kamu düzenini de sağlamak maksadıyla bir çok şart koşmuş ve bu yolla evlat edinmeyi zorlaştırmıştır. (TMK 313)

Fakat kanun küçüklerin evlat edinilmesinde, bu yolla çok fazla küçüğün ana baba sevgisinden ve bakımından  mahrum kalmayacağı inancıyla prosedür olarak daha temel düzenlemeleri esas almıştır. (TMK 315)

Erginlerin veya kısıtlıların evlat edinilmesinde TMK 313. madde hükmü uygulanmaktadır. Burada hüküm olmayan hallerde TMK 315 Kıyasen ve bünyesine uyduğu ölçüde uygulanır.

Eski Türk Medeni Kanununda evlat edinenin alt soyunun varlığı, küçüklerin evlat edinilmesinde engel oluştururken Yeni Türk Medeni Kanununda böyle bir engel bulunmamaktadır. Yani çocuğu, torununun torunu olması küçüklerin evlat edinilmesine artık engel değildir.

Yasaya göre;

Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı kişiler;  Engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise, evlat edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise, diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen, en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise evlat edinilebilir. Evli bir kimse bu yolla ancak eşinin rızasıyla evlat edinebilmektedir. Türk Medeni Kanunu

  • Evlat edinilecek kişinin ayırt etme gücüne sahip olması şart değildir. Anne baba velayeti altında olan ayırt etme gücüne sahip olmayan kısıtlı erginlerin evlat edinilmesinde sadece ana babanın rızası aranır. (TMK 308/3,TMK 419/3)
  • Evlat edinilecek ergin ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı değilse evlat edinme işlemine kendi başına rıza gösterebilir. Ayrıca kendisine yasal danışman atanmış bulunan sınırlı ehliyetli kişide tam ehliyetliler gibi rızasını tek başına verebilir.
  • Evlat edinme sırasında kısıtlı ana babasının velayeti altında ise vesayet dairelerinin izninin alınmasına gerek yoktur.
  • Tam ehliyetsiz olan kişinin evlat edinilebilmesi için yasal temsilcilerinin izni gerekir. Fakat evlat edinme davasında olanağı var ise mahkeme tam ehliyetsiz kişiyi dinler(TMK 316/1)
  • Unutulmaması gerekir ki vesayet altına alınmış ve ayırt etme gücüne sahip olmayan kısıtlı erginlerin evlat edinilmesinde sadece vesayet dairelerinin izni yeterli olup ayırt etme gücünü sahipse vesayet dairelerinin izni yanında kendisinin de rızası aranmaktadır.
  • Evlat edinen, baş vurusunu evlat edinme kararı verilinceye kadar geri alabilir. Aynı şekilde ayırt etme gücüne sahip ergin evlat edinme kararı verilinceye kadar vermiş olduğu rızasını geri alabilir.

Eşimin Çocuğunu Evlat Edinebilir Miyim?

Yasa koyucu, eşlerden birinin, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinmesine izin vermektedir. Türk Medeni Kanunu

Ayrıca bu şartın yanında evlat edinilecek kişi ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı değilse evlat edinilecek kişinin de rızası aranır. Bu şartlar dahilinde eşinizin çocuğunu evlat edinebilirsiniz.

Akrabamı Evlat Edinebilir Miyim?

Kural olarak evlat edinenin evlat edinilecek olan kişiyle hısımlık bağının bulunmaması gerekmektedir. Bunun tek istinası eşlerden birinin halen evli olduğu eşinin çocuğunu evlat edinebilmesidir.

Ergin Veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi Neden Küçüklerin Evlat Edinmesinden Daha Zordur?

Genel hükümlere göre 18 yaşını dolduran kişi ergindir. Evlat edinme açısından erginlik kavramı, 18 yaşını dolduran yada  evlenme yoluyla veya yargısal erginliğine karar verilerek ergin olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Ergin olmayan kişi ise küçük olarak tanımlanmaktadır. Kısıtlı kişi ise kanunda sayılan sebeplerle fiil ehliyeti mahkeme kararı ile kısıtlanmış kişidir. Ergin evlatlık için herhangi bir üst yaş sınırı aranmamıştır.

Hukuk sistemimiz küçüklerin evlat edinmesini ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesine oranla birçok yönden daha çok tercih etmiştir.  Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi bazı kanun ve ahlak dışı durumlara yol açabilmektedir. Kanun bu gibi durumları engellemek için bir çok şart koşmuş ve bu yolla evlat edinmeyi zorlaştırmıştır. (TMK 313)

Fakat kanun küçüklerin evlat edinilmesinde, bu yolla çok fazla küçüğün ana baba sevgisinden ve bakımından  mahrum kalmayacağı inancıyla prosedür olarak daha temel düzenlemeleri esas almıştır. (TMK 315)

Erginlerin veya kısıtlıların evlat edinilmesinde TMK 313. madde hükmü uygulanmaktadır. Burada hüküm olmayan hallerde TMK 315 Kıyasen ve bünyesine uyduğu ölçüde uygulanır.

Evlat Edinme Başvurusu Geri Alınabilir Mi?

Evlat edinen, başvurusunu evlat edinme kararı verilinceye kadar geri alabilir. Aynı şekilde ayırt etme gücüne sahip küçük de evlat edinme kararı verilinceye kadar vermiş olduğu rızasını geri alabilmektedir.

Evlat Edinme Rızası Geri Alınabilir Mi?

TMK 309’a göre rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilmek suretiyle alınır.

Bu suretle verilen rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilmektedir. (TMK 310)

Lakin yasa gereği geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesin olduğu için ikinci rıza geri alınamamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, rızanın mahkeme önünde alınması gerektiğinden mahkeme dışında verilen rızaların herhangi bir hukuki işlevi bulunmamaktadır ve her zaman vazgeçilebilir.

Daha Önce Evlat Edinilmiş Evlatlık Bir Başkası Tarafından Evlat Edinilebilir Mi?

Daha önce bir kimse tarafından evlat edinilmiş evlatlık, evlat edinenin eşinin de onu evlat edinmesi dışında, bu kişi bir başkası tarafından evlat edinilemez. Bu durumun tek bir istisnası evli eşlerin birlikte evlat edinmesidir. TMK 306/1‘e göre bir kişi ancak evli eşler tarafından birlikte evlat edinilebilir. Yani evli bir kimsenin evlat edindiği kişinin diğer evli eş tarafından daha sonradan evlat edinilmesi de olanaklıdır.

Evlat Edinmede Türk Vatandaşı Olma Zorunluluğu Var Mı?

Evlat edinmede evlat edinilecek küçüğün Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Lakin uygulamada yabancı bir kişinin Türk vatandaşı küçüğü evlat edinmesi daha zordur. Bununla ilgili uluslararası hukuk ve normlar da devreye girmektedir. Bu nedenle evlat edinmek isteyen yabancı kişiler,  bu konuda uzman avukata başvurması işlemlerin hızlanmasını ve zorlu sürecinin yükünün hafifletilmesini sağlayacaktır.

Evlat Edinmenin Sonuçları Nelerdir?

TMK 314’e göre evlat edinme kararı ile birlikte Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler artık evlat edinene geçer ve evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. Türk Medeni Kanunu

Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Türk Medeni Kanunu

Evlat Edinilme Davasında Yapılan Araştırmalar Nelerdir?

Hukuk sistemimizde; evlat edinmede esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılır, evlat edinen ile edinilenin dinlenir, gerektiğinde uzmanların görüşü alınır. Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmeler dikkate alınır. Ayrıca çoğu zaman Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir. Türk Medeni Kanunu

Evlatlık İlişkisi Kaldırılabilir Mi?

Kişi evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. Eğer söz konusu noksanlıklar ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup da ilişkinin kaldırılması evlatlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecekse evlatlık ilişkisinin kaldırılması yoluna gidilemez. Türk Medeni Kanunu

whatsapp