Boşanma Avukatı

boşanma avukatı

Evlilik ve evliliği sona erdiren haller Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Yasaya göre boşanma sadece dava ile yani, hakimin kararı ile mümkündür.Mahkemenin nihai kararı aleyhine olan taraf bu karara karşı istinaf hakkı bulunmaktadır. Kanun yolu süresi mahkemenin gerekçeli kararının tebliğinden itibaren başlar, Boşanma davasında mahkeme Anayasanın 141/3. maddesi ve HMK’nın 297.maddesinin /3. bendine göre kararlarında iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça göstermek zorundadır. Boşanma davasında mahkeme kısa kararından sonra kararını Yargıtay denetimine elverişli olarak gerekçeli olarak açıklanmadığı takdirde bu durum bir bozma nedeni olacaktır. Boşanma kararına karşı kanun yoluna başvurulduğunda bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Davanızı uzman boşanma avukatı ile takip etmeniz tüm bu yükümlülükleri ve yasal mevzuatı onun omuzlarına vermeniz ve dolayısıyla yükünüzün hafiflemesi, içinizin rahat bir şekilde boşanma süreci geçirmenizi sağlayacaktır.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açılır. Tespit edilen yetkili yerde Aile Mahkemesinin olmadığı durumlarda ise Aile Mahkemesi sıfatı ile davaya bakmakla görevli olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanmak isteyen eş, boşanma davasını Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden en az birine dayalı olarak hazırlayacağı boşanma davası dilekçesi  ile kendisinin veya eşinin yerleşim yeri veyahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açmalıdır.  Boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçe gerekli olan evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna verilmelidir ve tevzi bürosunun hesapladığı harç ve masraflar davayı açan kişi tarafından ödenmelidir. Boşanma davası bu suretle açılır.

Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Boşanma davası ister davacı isterse davalı olsun taraflara birçok sorumluluk yüklemektedir. Boşanma davasında davanın vasıf ve mahiyeti gereği tarafların bazı delillere başvurması ve Kanunda belirlenen sürelere uyması gerekmektedir. Aksi halde hem davacı hem de davalı eş için bu durum davayı kaybetme sebebi olacak ve üstelik davayı kaybeden taraf aleyhine bir takım tazminat, dava masrafı, harç ve vekalet ücreti hükmedilecektir. Boşanma davası açmak isteyen kişi ve hakkında boşanma davası açılan kişi bu nedenle öncelikle uzman boşanma avukatına başvurmalı ve hukuki yardım almalıdır.

Boşanma İşlemleri Nelerdir, Nasıl Yürütülür?

Boşanmak isteyen eş boşanmadan kaynaklı hak ve yükümlülüklerini öğrenmek için öncelikle boşanma avukatına başvurması gerekmektedir. Boşanma sebeplerinizi yazdığınız dilekçe ile açmış olduğunuz davada delil bildirimi, sürelere uyma, davalının cevabına cevap, delillere yönelik mahkemeyi aydınlatma ve HMK ve MK dan kaynaklı bir çok yükümlülük de beraberinde gelmektedir. Yani dilekçe hazırlamakla iş bitmediğinden, değişen kanunlar ve Yargıtay kararlarını vatandaşın takip etmesi ve uygulaması zor olacağından boşanma avukatına başvurmak ve boşanma işlemlerini öğrenmek en doğrusu olacaktır.

Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası açma ücreti başvuru harcı ve yargılama giderlerinden ibarettir. Yargılama giderleri ise boşanma davası dilekçesinde belirtilen tanıkların sayısı, dayanılan deliller,  boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmasına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca boşanma davasında boşanma ile beraber talep edilecek kalemler niteliğine göre ayrıca harçlandırılmaktadır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka talepleri ayrıca harçlandırılmıyorken ziynet eşyalarının iadesi talebi ve boşanmanın feri niteliğinde olmayan maddi zararın tazmini talebi ayrıca harçlandırılmaktadır. Boşanma avukatına taleplerinizi tek tek anlattığınızda yasal harç ve gider net olarak belirlenecektir.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Ücret Tarifesinde belirlenmiş olup ayrıca boşanma avukatı ile yapılacak olan avukatlık ücret sözleşmesi ile de belirlenebilmektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası, Aile Mahkemesi Tevzi Bürosuna boşanma dilekçesi ve evraklarının verilmesi, vezneden harç ve yargılama giderlerinin ödenmesi suretiyle açılır. Mahkemeye dosyanızın tevzi edilmesinin ardından mahkemece dilekçe ve dava şartları kontrol edildikten sonra tensip zaptı hazırlanır. Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabi olup hazırlanan tensip zaptının bir sureti davacıya bir sureti ise boşanma davası dilekçesi ile birlikte davalıya tebliğ edilir. Tensip zaptında bir çok ihtar yer almakta olup davalı cevap ve delillerini 2 haftalık cevap süresi içinde bildirmelidir. Mahkemeye verilen cevap dilekçesi bu defa davacıya tebliğ ettirilir ve davacı 2 haftalık süre içinde cevaba cevap dilekçesi sunar, davacının bu dilekçesini mahkeme davalıya tebliğ eder ve davalı tarafından 2 haftalık süre içinde 2. Cevap dilekçesi sunulur. Bu aşamaya dilekçeler teatisi denir. Dilekçeler teatisi bittiğinde veya bu sürenin sonuna denk gelecek şekilde Mahkeme belirleyeceği ilk duruşmada öninceleme duruşması yapar ve bu duruşmada deliller, uyuşmazlık konusu, sulh olup olmama gibi konular tartışılır. Bu aşamadan sonra artık davanın esasına geçilir. Boşanma davasında uyulması gereken bir çok yasal süre ve yasal yükümlülük bulunmaktadır. Uzman boşanma avukatı ile davanın takip edilmesi sürelere uyma davayı hızlı bir şekilde tamamlama şansı yaratacaktır. Aksi halde eksik evrak veya sürenin kaçması sonucu davayı kaybetmenin yanında sonuçlanıncaya kadar ise tahammül sınırlarını aşabilecek süreç yaşamınıza neden olacaktır.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Diğer konu başlıklarında da açıkladığımız üzere boşanma davası açmak için öncelikle boşanma sebeplerinizi içeren dilekçe hazırlamanız ve bu dilekçeye nüfus cüzdanı fotokopisi ile delil listenizi sunmanız gerekmektedir. Türk Vatandaşı olmayıp Türkiye’de evlenen kişilerin açacağı boşanma davasında mahkeme tarafların evli olduklarını tespit edebilmesi için boşanma davası açacak eşin dilekçesinin yanında evli olduklarının belgeleyen belgenin (aile cüzdanını) de mahkemeye sunulması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişinin boşanma davası açarken aile cüzdanını mahkemeye sunulmadığı durumlarda ise mahkeme davacı eşe iki haftalık kesin süre verir, davacı ise iki haftalık kesin süre içinde evrakı tamamlaması gerekmektedir. Aksi halde mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir. Ayrıca HMK ya göre hem davacı eşin  hem de davalı eşin dava ve cevap dilekçelerinde başvurmuş oldukları delilleri somutlaştırması gerekmektedir. Tarafların somutlaştırma yükünün yerine getirilmemesi davaların senelerce uzamasına neden olmaktadır. Boşanma avukatı ile davanızı takip etmeniz davanızın doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Boşanma Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sadece hakim kararı ile mümkündür. Aile mahkemesinin vereceği karar kararın kesinleşmesi ile mahkemece nüfus müdürlüğüne gönderilir ve nüfus kayıtları düzeltilir.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Boşanma davası, bizzat boşanmak isteyen kişi tarafından açılabileceği gibi boşanma avukatına verilecek özel boşanma vekaleti ile de boşanma davası açtırmak mümkündür. Lakin anlaşmalı boşanma davalarında avukatla dosya yürütülüyor olsa bile tarafların duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmakla beraber, çekişmeli boşanma davalarında tarafların duruşmaya katılmaksızın boşanma avukatı ile davasını ve duruşmalarını takip ettirilebilir. Boşanma davasından en iyi sonuç alabilmek için boşanma davasının boşanma avukatı tarafından yürütülmesi en iyisi olacaktır.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanmak isteyen eş, boşanma davasını kendisinin veya eşinin yerleşim yeri veyahut davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemelerinde açmalıdır. Bu yerde Aile mahkemesinin olmaması durumunda o yerdeki Aile mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Hukukumuzda davanın düşmesi esasen ceza davaları için kullanılmakta olup halk dilinde ise hem ceza hem de hukuk davaları için kullanılmaktadır. Bu anlamda bir boşanma davasının düşmesi esasen tarafların davayı takip etmemesi veyahut açılan davadan feragat edilmesi ile mümkündür. Eğer davacı davasından vazgeçmiyor, feragat etmek istemiyorsa ya da tarafların bu hususta anlaşması olduğu halde dosyanın hızlı bir şekilde kapatılması isteniliyorsa boşanma avukatına başvurmak gerekmektedir. Ayrıca tarafınıza karşı açılmış boşanma davasının lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız davacının iddiasını çürütecek delilleri tespit edip süresinde mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir. Uygulamada boşanma davasında en çok başvurulan delil tanık delili olup taraflar çoğu zaman hukuka aykırı bir şekilde tanıkları yönlendirmekte ve yalan tanıklık yaptırmaktadırlar. Bu hususta hakimin gerçeği tespit edebilmesi için tarafın tanıklara bazı sorular yöneltilmesi gerekmektedir. Soruların nasıl sorulacağı ve içeriğinin nasıl olması gereği kanunda düzenlenmiş olup hakim bu hususta hatayı kabul etmemekte ve belki de ağzınızdan çıkacak olan en can alıcı soru yönteminizin yanlış olmasından ötürü engellenmektedir. Bu halde boşanma avukatı olmadan dinlenilen tanıklar çoğu zaman gerçeği saptırmakta ve davanın aleyhinize sonuçlanmasına neden olmaktadır. Bunların engellenmesi için boşanma avukatına başvurmanız adaleti sağlamada yardımcı olacaktır.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki ayrılmaktadır. Boşanma şartları da dava çeşidine göre değişmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma kararı alınabilmesi için, usulüne uygun olarak açılan boşanma davası olması, Yasada gösterilen boşanma nedenlerinden en az birine dayanılmalı, boşanma sebebi anlaşılır açık net bir şekilde belirtilmeli, boşanma nedenlerinin ispat edilmesi ve boşanma sürecinin usulüne uygun takip edilmesi koşulu bulunmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Hakim boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe boşanma kararı vermemektedir.

Boşanma Davası Masrafları Ne Kadar Tutar?

Boşanma davaları, Türk Medeni Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu doğrultusunda yürütülmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 323. Maddesinde yargılama giderlerini belirlemiş olup boşanma davası masraflarını da bu madde kapsamında açıklayabiliriz. HMK 323. Madde ve TMK kapsamında yargılama giderleri özetle,  Başvurma harcı, vekalet harcı, peşin harç, gider avansı ve vekalet pulu  olarak belirlenmiştir. Davanın sonucuna göre bu masraflara Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti, karar ilam harcı da eklenebilmektedir. HMK madde 326’ya göre yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilmektedir. Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştıracaktır. Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilmektedir. Davaların avukat ile takip edilmesi külfet olarak düşünülse de davanın en doğru şekilde yürütülmesi boşanma avukatı ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla davada masraflar, hakkında aleyhe karar hüküm tesis edilen tarafa yüklenilecek olup bu şekilde davayı kazanan taraf tüm bu masraflardan kurtulmuş olacaktır.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Boşanma davasının iptal edilmesi için kural olarak davayı açan eşin davadan feragat etmesi gerekmektedir. Boşanma davası açıldıktan sonra tarafların barışması ve boşanmadan vazgeçmek istemeleri üzerine davanın iptal edilmesi dosyanın takip edilmemesi ile de mümkündür. Taraflar bu durumda feragat veya davanın açılmamış sayılması kararı dolayısıyla bir takım masraflarla karşılaşabilecektir.  Eğer davacı davasından vazgeçmiyorsa boşanma talebinin reddedilmesi için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle boşanma avukatına başvuru ile dosyanın hızlı ve doğru bir şekilde takip edilmesi sağlanacaktır.

Boşanma Davasında Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?

Boşanma davalarında eşlerin barınması, geçimi, eşlerin mallarının yönetimi ve çocukların bakım ve korunması için gerekli ve geçici tedbirleri alınması zorunlu olup bu husus da taraflar talep de bulunma da dahi hakim tarafından re’sen göz önüne alınmaktadır. Gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için hakim tarafından sosyal ve ekonomik araştırmalar yaptırılır ve eşler ve çocuklar bu suretle korunur.